Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2183 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 546.076 TK
Mục lục Chương I: Mô tả hiện tượng và giải thích thí nghiệm Chương II: Cấu tạo nguyên tử- liên kết hóa học cấu tạo phân tử và hệ thống tuần hoàn Chương III: Lí thuyết các quá trình hóa học CHương IV:...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 TK
Mục lục Chương I: Một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ Chương II: Giải tích cơ chế phản ứng và phân tích sản phẩm CHương III: Xác định công thức cấu tạo Chương IV: Hợp chất tạp chất và vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho-C
MỞ ĐẦU: KHÍA NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌCVÀ ĐỘNG HOÁ HỌC Chương D.I: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và áp dụng vào hoá học Chương D.II: Nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động học...
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho-C
A: HOÁ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN B: CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ B1: Cấu tử chính của nguyên tử và mẫu nguyên tử B2: Cấu hình đĩện tử của nguyên tử nhiều phân tử B3: Bảng phân loại tùần hoàn C: LIÊN KẾT...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
A1: Nguyên lý thứ nhất : Nhiệt hoá học A2: Nguyên lý thứ hai : Hoá thế A3: Cân bằng vật lý A4: Cân bằng hoá học A5: Áp dụng cho hệ chứa Oxi B1: Nghiên cứu cấu trúc của nước B2: Chất điện li B3: CẶp...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
B8: Sự Oxi hoá - Khử C1: Các định luật thực nghiệm của động hoá học C2: Động học hình thức C3: Nghiên cứu thực nghiệm động học của hoá phản ứng C4: Cơ chế phản ứng C5: Xúc tác đồng thể C6: Xúc tác dị...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
D5: Phân tử hai nguyên tử D6: Phân tử nhiều nguyên tử D7: Nghiên cứu thực nghiệm các nguyên tử D8: Lực hút giữa các phân tử D9: Trạng thái tinh thể D10: Tinh thể thực E1: Nhiệt động hoá học E2: Định...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
Chủ đề: Hoá đại cương
Chương 1: Cấu tạo nguyên tử , Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Chương 2: Cấu tạo phân tử và các liên kết hoá học Chương 3: Các hệ ngưng tụ: Liên kết và cấu trúc
Đang xem: 947