Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3008 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.015Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 540.015Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 541.369Nh-H
Chương 1: Nhiệt hoá học Chương 2: Chiều và giới hạn của quá trình Chương 3: Cân bằng hoá học Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha Chương 5: Cân bằng pha trong hệ một cấu tử Chương 6: Dung dịch và cân...
Ký hiệu xếp giá: 541.36Nh-B
Chương 7: Năng lượng khả dụng A - Năng lượng tự do F Chương 8: Đại lượng mol riêng phần - Hoá thế Chương 9: Dung dịch
Ký hiệu xếp giá: 541.39Nh-D
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các định luật cơ sở Chương 3: Nghiên cứu nhiệt động trong các hệ khí Chương 4: Ứng dụng nhiệt động để nghiên cứu cân bằng pha và cân bằng hoá học Chương 5: Ứng dụng nhiệt...
Ký hiệu xếp giá: 541.369Do-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Động hoá học của phản ứng đơn giản Chương 3: Động hoá học của phản ứng phức tạp Chương 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng Chương 5: Thuyết va chạm hoạt động và...
Ký hiệu xếp giá: 541.37Di-H
Phần I: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY Chương 1: Lý thuyết cổ điển về dung dịch chất điện ly Chương 2: Tương tác ion - lưỡng cực điện Chương 3: Tương tác ion trong dung dịch chất điện ly Chương 4: Các tính...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Ký hiệu xếp giá: 541.33Ha-Q
Chương 1: Giới thiệu và phân loại VLMQ Chương 2: Hấp phụ vật lý trên VLMQ Chương 3: Nghiên cứu cấu trúc xốp các VLMQ Chương 4: Hấp phụ hoá học trên bề mặt VLMQ Chương 5: Động học các phản ứng xúc tác...
Ký hiệu xếp giá: 540.01Ho-C
MỞ ĐẦU: KHÍA NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌCVÀ ĐỘNG HOÁ HỌC Chương D.I: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và áp dụng vào hoá học Chương D.II: Nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động học...
Đang xem: 287