Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2156 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572 TR312L
Chủ đề: Hoá sinh học
Cuốn giáo trình này nhằm giúp sinh viên ngành Hóa học, ngành Sinh học và Môi trường có một bức tranh toàn cảnh về sự sống, các chất sống và các bước chuyển hóa chất này trong cơ thể sống.
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: VITAMIN Chương 3: ENZIM Chương 4: HOOCMON Chương 5:Đại cương về trao đổi chất và năng lượng Chương 6:GLUXIT và trao đổi GLUXIT Chương 7: LIPIT và Trao đổi LIPIT Chương 8:...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: XACARIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Khái niệm chung về sự TĐC và TĐ năng lượng Chương 9: Trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572 PH104TH
Chủ đề: Hoá sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Protein; Axit nucleic; Xacarit; Lipit; Vitamin; Enzim; Hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; trao đổi Xacarit; trao đổi Lipit; trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
PHẦN I: LÝ THUYẾT Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: GLUXIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Đại cương về sự TĐC và TĐ năng lượng trong cơ...
Ký hiệu xếp giá: 612.015 V500TH
Chủ đề: Hoá sinh học; Y học
Nội dung cuốn sách giới thiệu về sinh học tổng hợp Ige và sự điều hòa sinh tổng hợp, cơ sở phân tử của sự hoạt động các tế bào tham gia phản ứng miễn dịch dị ứng, sự tổng hợp và phóng thích histamin...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-D
Chương 1: Cấu trúc phân tử của Enzim Chương 2: Cơ chế hoạt động của Enzim Chương 3: Sự điều chỉnh Enzim trong tế bào Chương 4: Vai trò của các ion kim loại trong hoạt động xúc tác của Enzim Chương...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 540.015 Co-H
NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Chương 1: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động vào hoá học - Nhiệt hoá học Chương 2: Áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động vào hoá hcọ . Chiều và giới hạn tự diễn biến quá...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Đang xem: 1198