Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1138 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24B871c
Contents: great places to be, people's lives, getting from A to B, it was all new once, animal world, being human, literacy skills, tourist attractions, every drop counts, building design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24B871c 2012
Contents: starting somewhere new, it's good for you, getting the message across, new media, the world in our hands, making money, spending money, relationships, fashion and design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24B871c 2013
Contents: getting higher qualifications, colour my world, a healthy life, art and the artist, stepping back in time, IT society, our relationship with nature, across the universe.
Ký hiệu xếp giá: 428.24076J257i
This book contains material on all four IELTS subtests (reading, writing, listening and speaking) and there are units that cover the General Training Reading and Writing modules.
Ký hiệu xếp giá: 428.24R5227b 2005
Contents: Pictures; Question - Response; Short Conversations; Short Conversations; Short Talks; Incomplete Sentences; Error Recognition; Reading Comprehention.
Ký hiệu xếp giá: 428.24R5227b 2004
Contents: Pictures; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076I14 2009
Trình bày những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về kỳ thi TOEFL, giới thiệu các bài thi mẫu, trình bày phần ghi âm, cuối cùng là chú thích và đáp án của bài thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076R7245i
This book is a step - by - step program to help you get a better score. It is base on research and on years of teaching experience.
Đang xem: 401