Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
515 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.692Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 004.67Internet
Phần 1: Nhập môn mạng nternet / Intranet Phần 2: Sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Web Phần 4: Soạn thảo trang Web Phần 5: Thiết lập và quản trị các...
Ký hiệu xếp giá: 005.368Th-W
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp thiết kế Chương 3: Những khái niệm cơ bản Chương 4: Môi trường Windows Chương 5: Căn bản về nhập liệu Chương 6: Quản lý cửa sổ Chương 7: Tích hợp...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B6245
Brief Contents: The Fundamentals of Options; Basis Investing Strategies; Trading Strategies; Advanced Topics; Investing and Trading Psychology.
Ký hiệu xếp giá: 332.64F681
Contents: A look back; The index market today; Trading the "market"; Understanding options; Basic strategies using call options; Basic strategies using put options; Complex and advanced strategies;...
Ký hiệu xếp giá: 004.678internet
PHẦN 1 : TÌM HIỂU INTERNET Chương 1 : Giới thiệu về Internet Chương 2 : Nguyên lý hoạt động trên Internet PHẦN 2 : KHAI THÁC CÁC THÔNG TIN MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET Chương 1 : Văn hóa và nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 004.678Mang
Phần 1: Giới thiệu Internet Phần 2: Cấu trúc của Internet Phần 3: Kết nối Internet Phần 4: Truyền thông trên Internet Phần 5: Sự hoạt động của World Wide Web Phần 6: Các công cụ Internet phổ biến...
Ký hiệu xếp giá: 418.02R6595
Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the...
Đang xem: 1011