Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
883 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.2So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.2V-Nh
Mục lục Phần I: sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần II: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phần III: hệ thống báo các tài chính Phần IV: Chuẩn mực kế toán đợt 4 Phần V: Một số văn bản pháp lý có liên...
Ký hiệu xếp giá: 657.2So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV99TC1-041
PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II : Giới thiệu về công ty xăng dầu Đồng Nai 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ Tổ chức quản lý 3/ chức năng các phòng ban 4/ Tổ chức bộ máy kế toán 5/ Hệ thống tài...
Ký hiệu xếp giá: 657.0285D182h 2020
Giới thiệu tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên Excel; hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức "nhật ký chung", "nhật ký sổ cái", và hình thức "chứng từ ghi sổ"; thực...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV00TC1-008
PHẦN I: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐỒNG NAI I. SƠ NÉT- GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐỒNG NAI II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ III. VỐN KINH DOANH0 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH IV. ĐẶC...
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV99TC3-023
PHẦN MLỞ ĐẦU I/ Sự cần thiết của chuyên đề II/ Mục tiêu nghiên cứu III/ Phương pháp nghiên cứu IV/ Hạn chế đề tài PHẦN I : CƠ SỞP LÝ LUẬN I/ Cơ sở pháp lý II/ Một số nội dung công tac kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV99TC1-039
PHẦN I : GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐỒNG TIẾN I/ Khái quát sơ bộ về công may Đồng Tiến II/ Chức nănh nhiệm vụ III/ Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý cả ông ty PHẦN III : CƠ SỞ LÝ UẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG...
Ký hiệu xếp giá: 657.2La-N
Chương 1: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 2: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 3: Hạch toán hàng tồn kho Chương 4: Hạch toán tài sản cố...
Ký hiệu xếp giá: 346.063Ng-Tr
Mục Lục 1. Nghị định số 7-Cp ngày 29/1/1999 của chính phủ ban hành quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân 2. Thông tư số 22/TC/CĐKT ngày 19/3/1994 của bộ tài chính hướng dẫn thực...
Đang xem: 1120