Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3321 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.07 TR120PH
Nội dung của giáo trình bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông...
Ký hiệu xếp giá: 657.071 NG527V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán; Báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Sổ...
Ký hiệu xếp giá: 657.610 71 L250QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống kho bạc NN; Quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc NN; Tín dụng nhà nước qua hệ thống kho bạc NN; Quản lý quỹ tiền mặt...
Ký hiệu xếp giá: 657.07 NG527H
Tìm hiểu nguyên lý và trình bày các nghiệp vụ kế toán như: tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711 T7721g
Trình bày các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các đại lượng ngẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711 D928g
Trình bày giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Ký hiệu xếp giá: 657.450 7 NG527Q 2012
Giáo trình giới thiệu tổng quan về kiểm toán tài chính, cụ thể trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu, các quy trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán.... Đồng thời trình bày về kiểm toán các chu...
Ký hiệu xếp giá: 519 T6271g 2008
Cuốn sách này gồm có 3 chương, với các nội dung sau: Đại số tuyến tính; Các phép biến đổi; Xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Những nội dung trên dùng làm môn học cơ sở cho các môn học chuyên ngành...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.1
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 1 giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.2
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 2 gồm 8 chương: kế toán các giao dịch ngoại tệ; kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; kế toán hoạt động xây lắp; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán...
Đang xem: 1607