Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3674 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.07G434t 2020
Tổng quan về kế toán; phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán; kế toán các hoạt động thương mại và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.07TR120PH
Nội dung của giáo trình bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông...
Ký hiệu xếp giá: 657.071NG527V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán; Báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Sổ...
Ký hiệu xếp giá: 657.610 71L250QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống kho bạc NN; Quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc NN; Tín dụng nhà nước qua hệ thống kho bạc NN; Quản lý quỹ tiền mặt...
Ký hiệu xếp giá: 657.07NG527H
Tìm hiểu nguyên lý và trình bày các nghiệp vụ kế toán như: tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 1
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính; báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh; báo cáo kết quả hoạt động và báo lưu chuyển tiền; đo lường...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 2
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: hoạt động kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh; hoạt động dịch vụ; hoạt động xây dựng; hoạt động nông nghiệp; hoạt động kinh doanh bất động sản;...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 3
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: nợ phải trả ngắn hạn và nợ tiềm tàng; trái phiếu và phiếu ghi nợ dài hạn; thuê tài sản; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu; bù đắp trên cơ sở...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 4
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, sửa chữa sai sót, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; tổ chức công tác kế toán tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711T7721g
Trình bày các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các đại lượng ngẫu...
Đang xem: 124