Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1999 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.071Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán; phương pháp tính giá và kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.01Đ115K
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu, đo lường thu nhập doanh nghiệp, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.07PH105Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.01V500Đ
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về lý thuyết kế toán, các hệ thống định giá trong kế toán, các lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi, các lý thuyết lập quy và chuẩn mực kế toán, quá...
Ký hiệu xếp giá: 510Ay-F
Contents Chapter 1 LINEAR COORDINATE SYSTEMS, ABSOLUTE VALUE, INEQUALITIES Chapter 2 RECTANGULAR COORDINATE SYSTEMS Chapter 3 LINES Chapter 4 CIRCLES Chapter 5 EQUATIONS AND THEIR GRAPHS Chapter 6...
Ký hiệu xếp giá: 510.285 536 9Do-E
Contents Chapter 1 GETTING ACQUAINTED Chapter 2 BASIC CONCEPTS Chapter 3 LISTS Chapter 4 TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS Chapter 5 THREE -DIMENSIONAL GRAPHICS Chapter 6 EQUATIONS Chapter 7 ALGEBRA AND...
Ký hiệu xếp giá: 657.2So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.2V-Nh
Mục lục Phần I: sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần II: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phần III: hệ thống báo các tài chính Phần IV: Chuẩn mực kế toán đợt 4 Phần V: Một số văn bản pháp lý có liên...
Ký hiệu xếp giá: 657.2So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV99TC1-041
PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II : Giới thiệu về công ty xăng dầu Đồng Nai 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ Tổ chức quản lý 3/ chức năng các phòng ban 4/ Tổ chức bộ máy kế toán 5/ Hệ thống tài...
Đang xem: 809