Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1951 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.028 5 H177
This book includes: Overview of Accounting Information Systems; Transaction Cycles and Business Processes; Advanced Technologies in Accouting Information; Systems Development Activities; Computer...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về Microsoft Exel, tổng quan về Excel kế toán, thực hành Excel kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu - table, biểu mẫu, vấn tin, báo cáo.
Ký hiệu xếp giá: 657.450285 H4321.1
Tập 1 Hệ thống thông tin kế toán trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; tổ chức dữ liệu trong điều kiện ứng dụng máy tính; bảng dữ liệu, vấn tin; tổ chức dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 657.450285 H4321.2008
Tập 1 Hệ thống thông tin kế toán trình bày những nội dung chính sau: Ứng dụng Excel trong kế toán: Tổ chức dữ liệu, Lập sổ nhật ký, Lập sổ chi tiết, sổ cái, Lập bảng cân đối tài khoản, Lập báo cáo...
Ký hiệu xếp giá: 657.450285 H4321.2
Tập 2 cuốn sách trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ thống; các mô hình dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán; kiểm toán nội bộ; các chu trình ngiệp vụ.
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 H250TH
Tập 3 Hệ thống thông tin kế toán trình bày tổng quan về chu trình phát triển hệ thống và hai giai đoạn đầu tiên của chu trình - phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán, việc tổ chức triển...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 H561D
Nội dung cuốn sách gồm có: sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên excel, thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên excel theo hình thức "nhật ký sổ cái"...
Ký hiệu xếp giá: 657.028 5 W245
Brief contents: the financial accounting research system (FARS) primer; resources beyond the financial accounting reserch system (FARS); building your business vocabulary; brain teasers; cases to...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 V500D
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: các giải pháp ứng dụng excel để tự động hóa công tác kế toán; giới thiệu chung về một chương trình kế toán thương mại ứng dụng excel; thiết lập các...
Ký hiệu xếp giá: 510.2855369 D6741
THIS BOOK INCLUDES: GETTING ACQUAINTED; BASIC CONCEPTS; LISTS; TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS; THREE -DIMENSIONAL GRAPHICS; EQUATIONS; ALGEBRA AND TRIGONOMETRY; DIFFERENTIAL CALCULUS; INTEGRAL CACULUS;...
Đang xem: 878