Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
949 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.1Ke-H
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại Chương 2: Kế toán các nghiệp vụ huy động vốn - các phương pháp thanh toán qua ngân hàng Chương 3: Kế toán các nghiệp vụ tín dụng - đầu tư Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.1Ke-H
Chương 1: Đại cương về kế toán ngân hàng Chương 2: Kế toán nghiệp huy động vốn Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng (không cần tiền mặt)...
Ký hiệu xếp giá: 657.47K241t 2017
Trình bày các phương pháp kế toán các hoạt động chính tại ngân hàng thương mại: kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, Kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài...
Ký hiệu xếp giá: 657.47TR561TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ thanh toán (thanh...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp cụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L2015
Sách trình bày lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của các vấn đề: những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 332.12076N5766B2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng,...
Ký hiệu xếp giá: 332.17Ca-M
Phần 1: Ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại Phần 2: Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Phần 3: Công việc của ông chủ ngân hàng thương mại
Ký hiệu xếp giá: 332.4Ng-L
Mục lục Chương I: Tiền tệ và tài chính quốc gia- bản chất và vai trò đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế Chương II: Ngân sách nhà nước Chương III: Tổng quan về thị trường CHương IV: Lãi suất Chương...
Ký hiệu xếp giá: 332.120711G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Đang xem: 983