Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1626 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.151Z72
Brief Contents: The Nature of Costs; Opportunity Cost of Capital Budgeting; Organizational Architecture; Responsibility Accounting and Transfer Pricing; Budgeting; Cost Allocation: Theory; Cost...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B899
This book inclues: An Overview of Accounting and Financial Reporting; How Accountants Measure and Report; Managing Financial Reporting; Cost Concepts and Analysis; Product Costing and an Introduction...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1PH104V 2007
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm; Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1PH104V 2010
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phương pháp tính chi phí theo quá trình; mối quan hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.155G913
This book includes: Foundation Concepts; Fudamental Costing and Control; Advanced Costing and Control; Decision Making.
Ký hiệu xếp giá: 658.155 2H656
Brief Contents: Setting the Strategic Foundation; Acitvity-Based Management; Process Costing and Cost Allocation; Planning and Decision Making; Evaluating and Managing Performance.
Ký hiệu xếp giá: 657N374
This revision of Principles of Accounting is the most significant in the book's long history. The substantial changes we have made meet the needs of today's student, who not only face a business...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1Đ455T 2010
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị với những nội dung như phân tích quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, định giá bán......
Ký hiệu xếp giá: 658.15B847
Brief table of contents: Managerial accounting and the business envirement; An introduction to managerial accounting and cost concepts; Systems design: job-order costing; Systems design:...
Ký hiệu xếp giá: 658.15F666
Brief Contents: Managerial Accounting and the Business Environment; An Introduction to Managerial Accounting and Cost Concepts; Systems Design: Job-Order Costing, Activity-Based Costing, Process...
Đang xem: 1804