Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
941 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04C250Đ 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.2V-Nh
Phần 1: Kế toán doanh nghiệp Phần 2: kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp Phần 3: Hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Phần 4: Các văn bản pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập...
Ký hiệu xếp giá: 657.469 597Ke-N
Chương 1: Tổng quat về thuế giá trị gia tăng Chương 2: Một số quy định căn bản về thuế giá trị gia tăng Chương 3: Kế toán về thuế GTGT đầu tư vào được khấu trừ Chương 4: Kế toán thuế GTGT phải nộp...
Ký hiệu xếp giá: 657.46PH104QU
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán , thuế và kế toán thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán các khoản thuế khác.
Ký hiệu xếp giá: 657.469 597Th-T
Chương 1: Kế toán thuế giá trị gia tăng Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 3: Hạch toán thuế xuất khẩu Chương 4: Kế táon thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 5: Nội dung phương pháp lập báo...
Ký hiệu xếp giá: 657.46V8722T2009
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu...
Ký hiệu xếp giá: 657.46T7721t 2017
Giới thiệu cơ bản về kế toán và thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua - bán hàng hoá, thuế xuất nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng...
Ký hiệu xếp giá: 657.46PH105D
Nội dung sách trình bày trong bốn chương: kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá...
Ký hiệu xếp giá: 657.2So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.2V-Nh
Mục lục Phần I: sơ đồ kế toán doanh nghiệp Phần II: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Phần III: hệ thống báo các tài chính Phần IV: Chuẩn mực kế toán đợt 4 Phần V: Một số văn bản pháp lý có liên...
Đang xem: 1547