Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
962 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 T468
Brief Contents: Concepts and Techniques for Crafting and Executing Strategy; Case: Crafting Strategy in Single - Business Companies, Crafting Strategy in Diversified Companies, Executing Strategy and...
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B486
Giới thiệu những kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh hiện đại: Thắng, địch, công, hỗn, tịnh, bại chiến kế. Mỗi chiến lược bao gồm một điển tích Trung Hoa, những tình huống kinh doanh phù hợp và...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 H339
This book is about marketing, covering its foundation concepts as well its more challenging contemporary issues, such as online and global marketing. If you are new to this subject -perhaps as an...
Ký hiệu xếp giá: 658.11 M6213k 2014
Sách trình bày những vấn đề: những ý tưởng và nền tảng ban đầu; nhận đơn đặt hàng, tạo ra lợi nhuận; quản lý tiền bạc; huy động vốn; loại hình doanh nghiệp và vị thế pháp lý; doanh nghiệp và luật...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H4774M
Cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết và bổ ích giúp bạn có được các ý tưởng, dự đoán, đánh giá mức độ rủi ro và xử lý các vấn đề về nhân sự. Cuốn sách này cũng bao gồm một bài tập tự đánh giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 H5875n
Giới thiệu các kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, quản lí kinh tế và tổng điều hành các công ty, doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo.
Ký hiệu xếp giá: 658.401 P200J
Brief contents: overview of strategic management; strategiy formulation; strategy implementation, control, and innovation; guide to strategic management case analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.401 2 D475
"Strategic Management: Text and Cases, Fifth Edition", by the prestigious authors Dess/Lumpkin/Eisner provide solid treatment of traditional topics in strategic management as well as thorough...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 D475
Brief Contents: Strategic Analysis; Strategic Formulation; Strategic Implementation; Case Analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 S8988 1991
Contents: Business Strategy; Linking Competitive Strategy and Functional Strategy; Evolving Nature of International Competition; Corporate Strategy and Firm Scope; The Proces of Making Strategy;...
Đang xem: 891