Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1033 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.520 7PH104X
Chủ đề: Kỹ thuật hàn
Nội dung giáo trình này gồm : nội quy - quy định về kỹ thuật an toàn trong xưởng hàn - khái niệm về hàn điện hồ quang, thiết bị hàn điện hồ quang - điện cực hàn - kỹ thuật hàn, hàn tự động và bán tự...
Ký hiệu xếp giá: 670.03Han
Chủ đề: Kỹ thuật hàn
Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật hàn Chương 2: Vật liệu hàn Chương 3: Thiết bị và công nghệ hàn Chương 4: Ứng suất và biến dạng hàn Chương 5: Kiểm tra chất lượng hàn Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong hàn
Ký hiệu xếp giá: 670Han
Chủ đề: Kỹ thuật hàn
Chương 1: Khảo sát các phương pháp hàn và cắt Chương 2: Hàn bằng khí nhiên liệu ôxi Chương 3: Cắt bằng khí ôxi Chương 4: Hàn hồ quang với que hàn có thuốc bọc Chương 5: Các phương pháp hàn đặc biệt...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-H
1. Hàn hơi và cắt hơi 2. Hàn hồ quang điện 3. Hàn tự động và bán tự động 4. Một số khuyết tật của phần được hàn 5. Hàn đồng 6. Hàn thép chịu lực 7. Hàn đồ đúc 8. Hàn nối làm cứng bề mặt 9. Phòng...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-H
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn Chương 3: Hàn hồ quang tay Chương 4: hàn hồ quang tự động và nửa tự động Chương 5: Hàn bằng ngọn lửa khí Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-H
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn Chương 3: Hàn hồ quang tay Chương 4: hàn hồ quang tự động và nửa tự động Chương 5: Hàn bằng ngọn lửa khí Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 670Ky-H
1. Hàn hơi và cắt hơi 2. Hàn hồ quang điện 3. Hàn tự động và bán tự động 4. Một số khuyết tật của phần được hàn 5. Hàn đồng 6. Hàn thép chịu lực 7. Hàn đồ đúc 8. Hàn nối làm cứng bề mặt 9. Phòng...
Ký hiệu xếp giá: 671.52TR120T 2013
Nội dung sách gồm: an toàn đối với phương pháp hàn và cắt 7; phương pháp hàn oxyacetylene; cắt bằng ngọn lửa oxyacetylene; hàn hồ quang kim loại được bảo vệ; cắt và hàn hồ quang; hàn vảy cứng và hàn...
Ký hiệu xếp giá: 670.04So-H
Chương 1: Khái niệm cơ bản về hàn và nguồn nhiệt hàn Chương 2: Hàn hồ quang Chương 3: Hàn khí và hàn vảy Chương 4: Hàn điện tiếp xúc Chương 5: Định mức tiêu hao vật liệu hàn hồ quang Chương 6: Tính...
Đang xem: 566