Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2437 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.16Vi-K
Chương 1: Giao diện của máy tính trong Đo lường và điều khiển Chương 2: Các mạch số Chương 3: Các mạch điều khiển với bộ biến đổi A/D Chương 4: Các mạch điều khiển với bộ biến đổi D/A Chương 5: Sự...
Ký hiệu xếp giá: 526Đ108X
Cuốn sách này bao gồm 7 chương, trình bày các nội dung chính sau: Các thành phần lý thuyết xác suất, Cơ sở lý thuyết sai số đo đạc, Cơ sở lý thuyết bình sai lưới trắc địa, Lập và giải hệ phương trình...
Ký hiệu xếp giá: 620.00285C4678
This book includes: Computing Fundamentals; Structured Basic; Structured Fortran; Data Analysis; Computer Mathematics; Engineers Applications; Spreadsheets.
Ký hiệu xếp giá: 621.382 2TR120TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: tín hiệu và hệ thống rời rạc, biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z, biểu diễn eệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục (biến...
Ký hiệu xếp giá: 621.382PH104H
Cuốn giáo trình này cung cấp các kiến thức căn bản của kỹ thuật xử lý số các tín hiệu tương tự và số. Nội dung gồm có: trình bày về tín hiệu tương tự và phân tích phổ tín hiệu; phương pháp lấy mẫu,...
Ký hiệu xếp giá: 621.382L250T
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: lấy mẫu và khôi phục tín hiệu, lượng tử hóa, các hệ thống thời gian rời rạc, bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập, biến đổi Z, các hàm truyền, thực...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 3
Contents: computer simulations of supercooled liquids and structural glasses; evolution motivated computer models; a survey of genetic algorithms; parallel algorithms for short-range molecular...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 9
Contents: empirical potential energy functions used in the simulations of materials properties; thermally activated reversal in magnetic nanostructures; a tutorial on advanced dynamic monte carlo...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 6
The sixth volume of the series covers topics ranging from the generation of good random numbers tostatistical physics, quantum mechanics, quantum computers and polymers, to protein folding and...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 7
The seventh volume of this series focuses an applications - from ising models to the formation of small clusters and phase ordering in fluids, to the structure of concrete, to the growth of cities...
Đang xem: 218