Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
482 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.47910688 M4788m
Contents: positioning marketing communications for tourism and hospitality; communications theory and applications; the marketing communications environment; consumer roles in marketing...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 M3456
Contents: understanding the hospitality and tourism marketing process; developing hospitality and tourism marketing opportunities and strategies; developing the hospitality and tourism customer...
Ký hiệu xếp giá: 658.83 Ng-K
Chương 1: Lý do cần phải thực hiện nghiên cứu thị trường Chương 2: Thẩm định tiềm nănh thị trường Chương 3: Làm thế nào thương mại hoá sản phẩm hay nghiên cứu sản phẩm Chương 4: Nghiên cứu về cách...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G2013
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu học phần quản trị kinh doanh khách sạn; lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 S937h
Contents: growth and development of the lodging industry; organizational structure; the front office; housekeeping; the marketing and sales department; human resource management; hotel food and...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 G6188h 2007
This book will also provide the beginning meeting or special event planners with more knowledge of the facility side of the planning process. Many group planners are part-time, have other...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647 H8327 2010
Content: Phone inquiries: Accommodation and facilities, Locations, Phone reservations; Drivers, Doormen and Bellhops: Airport pickup, Receiving guests, Carrying luggage, Hailing taxis; Reception:...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 O31h
Contents: overview; organization; general managers: a view at the top; operations: rooms; operations: housekeeping, engineering and security; food and beverage division; marketing and associated...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 H4174h
Table of contents: overview of the hotel industry; the guest service; the hotel general manager; general managers are leaders; human resources; accounting; revenue management; sales and marketing;...
Đang xem: 340