Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
564 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.45 K473 2010
Trình bày tổng quan về kế toán hoạt động. Giới thiệu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, xử lý các phát hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán. Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ...
Ký hiệu xếp giá: 346.063 Ng-Tr
Mục Lục 1. Nghị định số 7-Cp ngày 29/1/1999 của chính phủ ban hành quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân 2. Thông tư số 22/TC/CĐKT ngày 19/3/1994 của bộ tài chính hướng dẫn thực...
Ký hiệu xếp giá: 346.063 Nh-T
Chương 1: Quy định về kiểm toán độc lập Chương 2: Quy định về kiểm toán nhà nước Chương 3: Quy định về kiểm toán nội bộ Chương 4: Quy định về chuẩn mực kiểm toán Chương 5: Xử lý vi phạm hành chính
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 V500H 2013
Sách trình bày 37 chuẩn mực kiểm toán theo thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của bộ tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 NG527PH
Sách gồm năm chương: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạch kiểm toán; bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán. Trong mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 B103T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 TR120PH
Nội dung sách bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải kiểm toán căn bản. Nội dung cụ thể như sau: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu, câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 657.45076 P535B2014
Sách được chia làm 3 phần: Phần 1 bài tập chương: có tất cả 14 chương bài tập được thiết kế tương ứng với 14 chương của cuốn sách "Giáo trình kiểm toán : lý thuyết và thực hành" đã xuất bản, trong...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 TR312QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu; câu hỏi trả lời đúng hoặc sai; câu hỏi thảo luận; tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán; kiểm tra nghiệp vụ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 76 NG527TH
Nội dung cuốn sách tổng quan về kiểm toán tài chính và kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Trong các chương đều có các câu hỏi ôn tập, câu hỏi yêu cầu trả lời đúng hay sai và giải thích lý...
Đang xem: 1508