Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1060 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527V 2013
Cuốn sách trình bày nội dung lý luận liên quan đến môn học. Trình bày các ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính mà doanh nghiệp tiến hành tác động đến tình...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2013
Nội dung cuốn sách phân tích kết quả quá trình sản xuất và kết quả quá trình kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH120T 2006
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 657.3Ph-D
Chương 1: Lý luận chung Chương 2: Phân tích môi trường thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động sản suất kinh doanh Chương 4: Phân tích tình hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 657.3Ph-D
Chương 1: Lý luận chung Chương 2: Phân tích môi trường thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động sản suất kinh doanh Chương 4: Phân tích tình hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 657.3Ph-D
Chương 1: Đối tượng và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích kết quả và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527T 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527N 2007
Cuốn sách trình bày: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH105Đ 2011
Trình bày các biện pháp sử dụng trong phân tích dự báo, dự báo và các phương pháp phân tích dự báo. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh trong công ty, doanh thu và...
Đang xem: 1373