Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2278 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.0285N5767D
Sách trình bày tổng quan về dự báo trong kinh tế - tài chính và vai trò của thống kê trong dự báo, phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự báo, các mô hình dự báo đơn giản. Dự báo bằng các mô hình...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 19TR312H
Nội dung quyển sách này gồm: sử dụng cơ bản phần mềm bảng tính excel, sử dụng các hàm cơ bản để xử lý số liệu trong excel, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu trong excel, sử dụng excel giải quyết bài...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 076PH104V
Sách gồm các bài tập và bài giải về các nội dung: lý luạn chung về phân tích và các phương pháp sử dụng; phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 005.756H866
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A...
Ký hiệu xếp giá: 658.028 5S478
For the introductory course in computers, computer literacy, information systems, or information technology found in department of Business and CIS. Written by a highly regarded,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH120T 2006
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527T 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 005.54Ng-Đ
Chương 1: Quản lý bảng tính trong Excel 2003 Chương 2: Khái niệm về các biểu đồ Chương 3: Tạo biểu đồ trong Excel 2003 Chương 4: Trang trí biểu đồ Chương 5: Chỉnh sửa dữ liệu trong biểu đồ Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527N 2010
Nội dung cuốn sách gồm: những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và chuẩn đoán doanh nghiệp; phân tích tình...
Đang xem: 1503