Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1123 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.476151 R222
This new text is designed for a student or practitioner who is unfamiliar with "pharmacoeconomics." It provides a straightforward explanation of the essential pharmacoeconomics topics outlined by The...
Ký hiệu xếp giá: 338.47 NG527TH
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về: doanh nghiệp - luật doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược; quy định về thuế doanh nghiệp; về hợp đồng kinh...
Ký hiệu xếp giá: 338.476151 A758
This book is meant to provide an introduction to the major concepts and principles of pharmacoeconomics, with particular emphasis on modeling, methodologies, and data sources and application to real...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 1301