Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3135 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.072G434t 2019
Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu...
Ký hiệu xếp giá: 658.835 99TK
Phần I : Bán hàng sang Philipines Phần II : Mua hàng từ Philipines Phần III : Các dữ liệu thương mại đặc biệt
Ký hiệu xếp giá: 330.072TR120T
Cuốn sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu kinh tế và quy trình thực hiện một nghiên cứu khoa học: xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu, phát...
Ký hiệu xếp giá: 371.3Ph-H
Chương 1: Các khái niện về khoa học và nghiên cứu khoa học Chương 2: Chọn đề tài chuẩn bị nghiên cứu Chương 3: Các phương pháp: Chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 371.3Ph-H
Chương 1: Đại cương về khoa học và nghiên cứu Chương 2: Bản chất lôgic của nghiên cứu khoa học Chương 3: Vấn đề khoa học Chương 4: Giải thuyết khoa học Chương 5: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 371.3Ph-H
Chương 1: Các khái niện về khoa học và nghiên cứu khoa học Chương 2: Chọn đề tài chuẩn bị nghiên cứu Chương 3: Các phương pháp: Chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 650.072L250C 2012
Cuốn sách trình bày các vấn đề về phương pháp công cụ, nghiệp vụ và kỹ năng nghiên cứu như: Quá trình nghiên cứu kinh doanh, đạo đức trong nghiên cứu kinh doanh, đề xuất và thiết kế nghiên cứu, thu...
Ký hiệu xếp giá: 650.072D584n 2019
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế; kiểm định giả thuyết nghiên cứu; kiểm định phi tham số; ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính; ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic; mô...
Ký hiệu xếp giá: 001.42NG527Đ
Cuốn sách này giới thiệu 5 nghiên cứu, với phương pháp chính là định lượng, có phối hợp một số phương pháp định tính. 5 nghiên cứu là: ứng dụng phương pháp MaxDiff trong thực nghiệm thừa số 2k để do...
Ký hiệu xếp giá: 650.072H1114p 2019
Trình bày tổng quan về nghiên cứu; nghiên cứu thực nghiệm; sự đo lường và thang đo các khái niệm; chọn mẫu; phương pháp trích dẫn và viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng mô...
Đang xem: 778