Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1168 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.028B103T
Cuốn sách gồm 03 phần, phần đầu giới thiệu một cách khái quát việc sử dụng các phần mềm EViews và Stata trong phân tích hồi quy nhằm tạo điều kiện để các bạn đọc có thể thực hiện các thao tác, các...
Ký hiệu xếp giá: 330.028B103T
Cuốn sách gồm 03 phần, phần đầu giới thiệu một cách khái quát việc sử dụng các phần mềm EViews và Stata trong phân tích hồi quy nhằm tạo điều kiện để các bạn đọc có thể thực hiện các thao tác, các...
Ký hiệu xếp giá: 330.028B103T
Cuốn sách gồm 03 phần, phần đầu giới thiệu một cách khái quát việc sử dụng các phần mềm EViews và Stata trong phân tích hồi quy nhằm tạo điều kiện để các bạn đọc có thể thực hiện các thao tác, các...
Ký hiệu xếp giá: 330.028P105T
Chủ đề: Kinh tế lượng
Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế lượng, cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng, nghiên cứu khoa học. Nội...
Ký hiệu xếp giá: 330.020 76Ki-L
Mục lục Phần I: bài tập kinh tế lượng Phần II: Hướng dẫn thực hành trên microfit 3.0 để giải các bài tập kinh tế lượng Phần III: Bài tập tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương 1: Khoảng tin cậy Chương 2: Kiểm định giả thiết Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Chương 4: Mô hình hồi quy tuyến tính bội Chương 5: Mô hình phi tuyến và mô hình có hệ phương trình đồng...
Ký hiệu xếp giá: 330.028PH104TR
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế lượng; Hồi quy hai biến; Một số ứng dụng hàm hồi quy hai biến; Hồi quy nhiều biến; Biến giả trong phân tích hồi quy; Đa cộng tuyến;...
Ký hiệu xếp giá: 330.028PH104TR
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế lượng; Hồi quy hai biến; Một số ứng dụng hàm hồi quy hai biến; Hồi quy nhiều biến; Biến giả trong phân tích hồi quy; Đa cộng tuyến;...
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-T
Chương 1: Kinh tế lượng Chương 2: Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: Lý thuyết quản lý dự trữ Chương 4: Mô hình cân đối liên ngành Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương I: Mô hình nhiều phương Chương II: Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPm, LoGIt, và PROBIT CHương III: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Chương IV: Chuỗi thời...
Đang xem: 776