Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1231 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.728 NG527Đ
Giáo trình Kinh tế chất thải gồm 03 phần, 12 chương: Đại cương về về kinh tế học và kinh tế môi trường (gồm 02 chương), kinh tế chất thải (gồm 03 chương), những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và...
Ký hiệu xếp giá: 363.707 H407X
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: kinh tế vi mô và kinh tế môi trường, kinh tế ô nhiễm, kinh tế tài nguyên, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường, khả năng...
Ký hiệu xếp giá: 363.707 L250TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: những khái niệm ban đầu về kinh tế môi trường, môi trường và phát triển, các vấn đề kinh tế về ô nhiễm môi trường, các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên...
Ký hiệu xếp giá: 333.7 B8686
This book includes: choices and decisions; considering the future; emvironmental quality; environmental stocks and flows; the valuation problem.
Ký hiệu xếp giá: 332 NG527Đ
Sách phân tích các vấn đề về cách tiếp cận kinh tế về môi trường; đánh giá tài sản môi trường; những công cụ của các chính sách môi trường; tầm vóc quốc tế của những vấn đề môi trường và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 333 Ki-H
Chương 1: Tiếp cận với kinh tế môi trường học Chương 2: Quan hệ giữa kinh tế và môi trường Chương 3: Phân tích lợi ích - phi phí trong kinh tế môi trường học Chương 4: bảo vệ môi trường thông qua...
Ký hiệu xếp giá: 333.7 F668
The book includes contents: General environmental economics; Business environmental economics; Selected topics.
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 1568