Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1305 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.673 51Da-Q
I. Các tiến bộ của đầu tư trực tiếp của nước ngoài cho đến nay II. Các vấn đề đối đầu với đầu tư trực tiếp của nước ngoài III. Một vài đề nghị với đầu tư trực tiếp của nước ngoài
Ký hiệu xếp giá: 332.673 959 7Da-N
Phần 1: Những vấn đề chung về Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Phần 2: Hình thanh dự án đầu tư và giấy phép đầu tư Phần 3: Triển khai thực hiện dự án đầu tư Phần 4: Những vấn đề quản lý nhà...
Ký hiệu xếp giá: 332.4Ly-H
Chương 1: Đại cương về tiền tệ Chương 2: CHế độ lưu thông tiền tệ Chương 3: lạm phát và biện pháp ổn định tiền tệ Chương 4: Cung và cầu tiền tệ Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng Chương 6: Hệ...
Ký hiệu xếp giá: 332Ph-N
Phần 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp Phần 2: Các yếu tố về quản lý theo dự kiến
Ký hiệu xếp giá: 332.01Ph-C
Phần 1: Giới thiệu thị trường tài chính; Phần 2: Phân tích và định giá chứng khoán; Phần 3: Phân tích, quản lý danh mục chứng khoán đầu tư và thủ tục thực hiện; Bổ sung; Trường hợp nghiên cứu Phần...
Ký hiệu xếp giá: 332.01Ph-C
Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Nhận thức cơ bản về lãi suất và các yếu tố tác động đến lãi suất Chương 3: Những chứng khoán trên TTTT Chương 4: Trái phiếu Chương 5: Cổ phiếu Chương 6: Phát...
Ký hiệu xếp giá: 332.041Qu-T
Phần 1: Lập dự toán vốn đầu tư với thông số biết chắc chắn Phần 2: Vận dụng các phương pháp dự toán vốn đầu tư và một số vấn đề về hoạt động thực tiễn Phần 3: Dự thảo vốn đầu tư trong điều kiện không...
Ký hiệu xếp giá: 339.595 97Su-N
Phần 1: Cơ sở lý luận về vốn và các công cụ tài chính để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường; Phần 2: Thực trạng Sử dụng các công cụ tài chính để huy...
Ký hiệu xếp giá: 332.4Ng-D
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ Chương II: Các chế độ lưu thông tiền tệ Chương III: Lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát Chương IV: Tín dụng và thị trường tài...
Đang xem: 540