Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2030 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337.076 NG527V 2012
Cuốn sách trình bày các câu hỏi trắc nghiệm, bài toán, đề trắc nghiệm mẫu, đề bài toán mẫu và đáp án theo các vấn đề của kinh tế quốc tế: năng suất lao động và lợi thế so sánh, mô hình nhân tố chuyên...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh, cán cân thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 2000
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 1997
Contents: Please call me chuck; How much is it; Do you like jazz; Tell me about your family; How often do you exercise; We had a great time; How do you like the neighborhood; What does he look like;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162
Contents: A time to remember; caught in the rush; Time for a change; I've never heard of that; Going places; Sure. No problem; What's this for; Let's celebrate; Back to the future; I don't like...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 1998
Contents: That's what friends are for; Career moves; could you do me a favor; What a story; Crossing cultures; What's wrong with it; The world we live in; Learning to learn; Self-improvement; The...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 1
Contents: Please call me Chuck; How do you spend your day; How much is it; Do you like jazz; Tell me about your family; How often do you exercise; We had a great time; How do you like the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 2
Contents: A time to remember; Caught in the rush; Time for a change; I've never heard of that; Going places; Sure. No problem; What's this for; Let's celebrate; Back to the future; I don't like...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 3
Contents: That's what friends are for; Career moves; Could you do me a favor; What a story; Crossing cultures; What's wrong with it; The world we live in; Learning to learn; Self-improvement; The...
Đang xem: 1015