Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1889 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339.469 597 75TK
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nghèo đói, phân hóa giàu nghèo và thực tiễn phân hóa giàu nghèo ở một số nước trên thế giới Chương 2: Tổng quan về thực trạng diễn biến mức sống dân cư và xu thế...
Ký hiệu xếp giá: 339.595 97Su-N
Phần 1: Cơ sở lý luận về vốn và các công cụ tài chính để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường; Phần 2: Thực trạng Sử dụng các công cụ tài chính để huy...
Ký hiệu xếp giá: 339.071NG527V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần như: Tổng quan về kinh tế vĩ mô, các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn và trong ngắn hạn, bàn thêm về những cơ sở kinh tế vi mô nằm sau kinh tế vĩ mô.
Ký hiệu xếp giá: 330.01Ca-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Chương 1: Đại cương về kinh tế học Chương 2: Khía quát kinh tế học vĩ mô Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá Chương 5: TIền tệ và chính sách tiền...
Ký hiệu xếp giá: 339.076NG527V
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: khái quát về kinh tế học, kinh tế học vĩ mô, hạch toán tổng sản phẩm quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và...
Ký hiệu xếp giá: 339M2789
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, các thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn, tiền và giá cả trong dài hạn, kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 339D100V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; giới thiệu về kinh tế học vĩ mô; sản lượng và tổng cầu; chính sách tài khóa...
Ký hiệu xếp giá: 339NG527V
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô; hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; tổng cầu và mô hình số nhân; tiền tệ và chính sách tiền tệ; chính sách tài khóa; mô hình IS -...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Chương 1: Đại cương về kinh tế học Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá Chương 5: Tiền tệ và chính sách...
Đang xem: 872