Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1206 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ly-M
Chủ đề: Lý thuyết Mạch
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện Chương 3: Một số mạch đơn giản dưới tác động điều hoà và một chiều Chương 4: Các mô...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ly-M
Chủ đề: Lý thuyết Mạch
Phần I: PHẦN TỬ VÀ CÁC TÍNH CHẤT TÔPÔ CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN Chương 1: Mạch điện và các phần tử mạch Chương 2: Các khái niệm về Tôpô mạch Phần II: CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MẠCH...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ly-M
Chủ đề: Lý thuyết Mạch
Chương 11: Đồ thị Bode Chương 12: Bốn cực tuyến tính tương hỗ Chương 13: Bốn cực tuyến tính không tương hỗ Chương 14: Ứng dụng của bốn cực Chương 15: Tổng hợp mạch tuyến tính thụ động Chương 16:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ly-M
Chủ đề: Lý thuyết Mạch
Phần V: QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH TUYẾN TÍNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH Chương 14: Mạch có thông số phân bố rải Chương 15: Phân tích quá độ bằng phương pháp kinh điển và phương pháp biến trạng thái...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Lý-M
Chủ đề: Lý thuyết mạch
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện Chương 3: Một số mạch đơn giản dưới tác động điều hoà và một chiều Chương 4: Các mô...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ly-M
Chủ đề: Lý thuyết mạch
Chương 11: Đồ thị hàm Bode Chương 12: Vốn cực tuyến tính tương hỗ Chương 13: Bon cực tuyến tính không tương hỗ Chương 14: Ứng dụng cũa bốn cực Chương 15: Tổng hợp mạch tuyến tính thụ động Chương 16:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 85 Ly-T
MỤC LỤC Chương I: Những khái niệm cơ bản Chương II: Mô phỏng các linh kiện điện tử Chương III: Phương pháp phân tích bằng ma trận Chương IV: Hàm truyền của mạch điện tử Chương V: Phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 153.019 Th-T
1. Chuẩn bị một cuộc thuyết trình. 2. Chuẩn bị cá nhân. 3. Diễn đạt một bài thuyết trình. 4 Ứng xử với khán giả.
Ký hiệu xếp giá: 530 Ng-M
Phần I: Cơ học lí thuyết Phần II: Điện động lực học và thuyết tương đối
Ký hiệu xếp giá: 539.72 T2434f 1992
Contents: introduction; free superstrings in the light cone; field theory for light-cone superstrings; strings on tori; constructing multi-loop amplitudes; divergence analysis; closure of algebra;...
Đang xem: 362