Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1275 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 Đ455TH
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản của hệ thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Nội dung gồm có: một số vấn đề chung về thống kê học; quá trình nghiên cứu...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Th-K
PHẦN 1: BÀI GIẢNG Chương 1: Đối tượng nghên cứu của thống kê toán học Chương 2: Quá trình nghiên cứu của thống kê Chương 3: Phân tổ thống kê Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Chương...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Ly-H
Chương 1: Nhập môn thống kê học Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Tổng hợp và trình bày số liệu thống kê Chương 4: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng Chương 5: Điều tra chọn mẫu Chương...
Ký hiệu xếp giá: 519.53 Ly-H
Chương 1: Giới thiệu môn học Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu Chương 3: Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung Chương 4: Các đặc trưng đo lường độ phân tán Chương 5: Các khái niệm xác...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 H100V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bắng các đặc trưng đo lường; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 H100V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học; Thu thập dữ liệu thống kê; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Mô tả dữ liệu bắng các đặc trưng đo lường; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 NG527M
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; quá trình nghiên cứu của thống kê; Phân tổ thống kê; Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; Dãy số thời...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2014
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2012
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ...
Đang xem: 1505