Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1555 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.12 E99g 2003
This book is a collection of reviews and essays about the recent wide-ranging developments in the areas of quantum physics. This contains: quantum mechanics; path integrals and stochastic processes;...
Ký hiệu xếp giá: 530.143 K9613
This book contains 4 parts: approaches to ontology; field ontologies for quantum field theory; relativity, measurement and renormalization; gauge symmetries and the vacuum.
Ký hiệu xếp giá: 530.12 T7689 1
This book presents selected topics about the path-integral method in Quantum Mechanics and Optics. Starting from an introduction to the grounds of functional integration theory, the main arguments of...
Ký hiệu xếp giá: 530.14 Ly-H
PHẦN A: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT Chương 1: Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai Chương 2: Phương pháp biến phân: các gần đúng Hartree và Hartreefock Chương 3: Phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 539 Ly-T
Chương 1: Đại cương về nhóm Chương 2: Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm Chương 3: Các nhóm điểm Chương 4: Phương pháp Idempôten Chương 5: Các phương pháp lý thuyết nhóm trong cơ học lượng tử...
Ký hiệu xếp giá: 530.12 B4339 2001
Contents: On the Problem of Hidden Variables in Quantum Mechanics; On the Einstein–Podolsky–Rosen Paradox; The Moral Aspect of Quantum Mechanics; Introduction to the Hidden-Variable Question; The...
Ký hiệu xếp giá: 530.1 K495p 40
Contents: phase space in classical mechanics; forms of quantum mechanics; wigner phase-space distribution funtions; linear canonical transformations in quantum; mechanics; coherent and squeezed...
Ký hiệu xếp giá: 530.18 P381s 1998
This book includes: Introduction; Mathematical background; The schrodinger equation and its applications; The foundations of quantum mechanics; Harmonic oscillator; Angular momentum; Spin;...
Ký hiệu xếp giá: 535.1 Co-L
Chương 39: Quang hình học Chương 40: Giao thoa Chương 41: Nhiễu xạ Chương 42: Lý thuyết tương đối Chương 43: Vật lý lương tử I Chương 44: Vật lý lương tử II Chương 45: Nguyên tử Chương 46: Sự dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6 Vâ-C
PHẦN : QUANG HỌC Chương 1: Giao thoa ánh sáng Chương 2: nhiễu xạ ánh sáng Chương 3: Phân cực ánh sáng Chương 4: Quang học lượng tử A: Bức xạ nhiệt B: Bản chất hạt bức xạ điện từ PHẦN : VẬT LÝ LƯỢNG...
Đang xem: 1045