Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1182 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.2076H6789d
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: lý thuyết xác suất; thống kê toán; các đề thi tham khảo; phụ lục. Đầu mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, có một số bài tập có lời giải chi tiết, các bài tập chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 519.53Ly-H
Phần 1. Lý thuyết xác xuất. Chương 0. Giải tích kết hợp và nhị thức Niutơn. Chương 1. Khái niệm về xác xuất. Chương 2. Lươc đồ Bernoulli và định lý...
Ký hiệu xếp giá: 519.53Xa-T
Phần 1. Lý thuyết xác xuất. Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2. Biến số ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương 3. Một số quy...
Ký hiệu xếp giá: 519.207 6Xa-T
Phần 1. Lý thuyết xác xuất. Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2. Biến số ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương 3. Một số quy...
Ký hiệu xếp giá: 519.530 76Xa-H
Phần 1. Xác xuất. Chương 1. Giải tích kết hợp và nhị thức Niutơn. Chương 2. Khái niệm về xác xuất. Chương 3. Lươc đồ Bernoulli và định lý giới hạn. ...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076L536b 2010
Tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ hợp; xác suất...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076H6789b
Trình bày xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng; Đại lượng...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076L536b 2008
Cuốn sách này tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.207 6Đ115H
Cuốn sách bao gồm 200 bài toán về lý thuyết xác suất được sắp xếp trong 5 chương: Biến cố và xác suất của biến cố; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục; Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519Cơ-C
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, đại lượng thống kê và các hàm phân phối của chúng Chương 3: Các chỉ tiêu của độ tin cậy Chương 4: Xử lý thống kê các số liệu nhận được Chương 5: Các...
Đang xem: 765