Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
849 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B486
Giới thiệu những kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh hiện đại: Thắng, địch, công, hỗn, tịnh, bại chiến kế. Mỗi chiến lược bao gồm một điển tích Trung Hoa, những tình huống kinh doanh phù hợp và...
Ký hiệu xếp giá: 658.11 M6213k 2014
Sách trình bày những vấn đề: những ý tưởng và nền tảng ban đầu; nhận đơn đặt hàng, tạo ra lợi nhuận; quản lý tiền bạc; huy động vốn; loại hình doanh nghiệp và vị thế pháp lý; doanh nghiệp và luật...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H4774M
Cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết và bổ ích giúp bạn có được các ý tưởng, dự đoán, đánh giá mức độ rủi ro và xử lý các vấn đề về nhân sự. Cuốn sách này cũng bao gồm một bài tập tự đánh giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 P200J
Brief contents: overview of strategic management; strategiy formulation; strategy implementation, control, and innovation; guide to strategic management case analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.401 2 D475
"Strategic Management: Text and Cases, Fifth Edition", by the prestigious authors Dess/Lumpkin/Eisner provide solid treatment of traditional topics in strategic management as well as thorough...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 D475
Brief Contents: Strategic Analysis; Strategic Formulation; Strategic Implementation; Case Analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 S8988 1991
Contents: Business Strategy; Linking Competitive Strategy and Functional Strategy; Evolving Nature of International Competition; Corporate Strategy and Firm Scope; The Proces of Making Strategy;...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 H587
Brief Contents: A Vision of Leadership; Leading in a Diverse Word; Leading in a Time of Crisis and Complexity; Leading Organizations of the Future; The Quality and Character of the Leader of the...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 I_65
Brief contents: strategic management inputs, strategic actions: strategy formulation, strategic actions: strategy implementation.
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B8864S
Cuốn sách này giải thích các khía cạnh quan trọng tromg quá trình phát triển và khai thác chiến lược - từ việc nghiên cứu và thu thập những thông tin cơ sở đên việc đánh giá và điều chỉnh thích nghi....
Đang xem: 522