Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
465 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC Tuyến tính 2: IC Logic TTL 74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ hớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC NGa với các mước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp bề mặt SMD
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03 TK
1: IC tuyến tính 2: IC Logic TTL74XXX 3: IC Logic CMOS 4XXX 4: Các bộ nhớ bán dẫn 5: Bảng so sánh IC Nga với các nước khác 6: Transistor 7: Thyristor , Triac 8: Kỹ thuật lắp đặt bề mặt SMD 9: Tài...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-T
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-M
Phần 1: CÁC LINH KIỆN RỜI Chương 1: Một số tính chất của vật liệu bán dẫn Chương 2: Điốt P-N Chương 3: Chuyển tiếp vị tinh thể và siêu mạng Chương 4: Tranzito lưỡng cực Chương 5: Các linh kiện nhiều...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật chất Phần 2: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN - NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG ĐIỆN MÔI KHI ĐẶT VÀO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Chương 2: tính dẫn điện của điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần thứ nhất : VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Kim loại - Hợp kim và Đặc tính của chúng Chương 3: Kim loại và Hợp kim có điện dẫn xuất lớn Chương 4: Lưỡng kim loại Chương 5:...
Đang xem: 411