Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1057 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5 D546v 2019
Tổng quan về logistics trong nền kinh tế thị trường. Hội nhập quốc tế và kinh nghiệm của một số nước về phát triển dịch vụ logistics. Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam. Yêu cầu và khả năng phát...
Ký hiệu xếp giá: 658.500711 G434t 2023
Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 G434t 2018
Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu.; quản trị dự trữ; quản trị kho hàng hoá; quản trị dịch vụ giao nhận hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.500711 G434t 2023
Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L8326v 2023
Giới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L8326v 2021
Giới thiệu tổng quan về logistics; nội dung chính của hoạt động logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 L278
Brief contents: Logistics Systems Engineering; Acquisition and Production; Logistics Systems Management and Operations.
Ký hiệu xếp giá: 658.7 D584q 2020
Giới thiệu thành phần của một chuỗi cung ứng; các chiến lược để tiếp thị và vận hành hệ thống bán lẻ; hướng dẫn cách thực hiện gom hàng, đóng gói, các phương thức vận tải, lịch trình vận tải; cách...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 D6317q 2006
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics; Tổng quan về quản trị Logistics; Dịch vụ khách hàng; Hệ thống thông tin; Dự trữ; Quản trị vật tư; Xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư;...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 H1114q 2022
Trình bày tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị mua hàng trong logistics và chuỗi cung ứng; quản trị kho hàng và tồn kho; quản trị vận tải trong hoạt động logistics và chuỗi...
Đang xem: 5730