Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1373 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.07 G434 2016
Trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Phân tích pháp luật thực định về các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH104V 2013
Nội dung cuốn sách phân tích kết quả quá trình sản xuất và kết quả quá trình kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-D
Chương 1: Lý luận chung Chương 2: Phân tích môi trường thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động sản suất kinh doanh Chương 4: Phân tích tình hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-D
Chương 1: Lý luận chung Chương 2: Phân tích môi trường thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động sản suất kinh doanh Chương 4: Phân tích tình hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-D
Chương 1: Đối tượng và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích kết quả và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-N
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình sản suất Chương 3: Phân tích các yếu tố của sản suất Chương 4: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 07 NG527QU
Nội dung cuốn sách bao gồm: quy chế đối với các tổ chức kinh doanh; pháp luật về tái cấu trúc, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; pháp luật về hợp đồng kinh doanh - thương mại; pháp luật về...
Ký hiệu xếp giá: 346.07 L250H
Nội dung của cuốn sách này bao gồm: tổng quan về luật kinh doanh; quy chế pháp lý về thành lập, hoạt động của doanh nghiệp; chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh; pháp luật về phá sản; chế đinh...
Ký hiệu xếp giá: 333.2 TK
Chương I : Tại sao những công ty hàng đầu lại thất bại Chương II : Thời đại của những bùng nổ công nghệ Chương III : Bài học của những giới hạn Chương IV : Đường cong S : Công cụ dự báo Chương V :...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ch-T
Chương 1: Đại cương về Chiến lược kinh doanh và các yếu tố môi trườgn tác động đến Chiến lược kinh doanh Chương 2: Thiết lập Chiến lược kinh doanh Chương 3: Các Chiến lược kinh doanh trong thực...
Đang xem: 1775