Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
870 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.59705 D6314l 1 2016
Chủ đề: Luật thừa kế
Bộ sách gồm 2 tập, bộ sách tập hợp 148 bản án để bình luận, khi bình luận tác giả còn sử dụng trích dẫn nhiều bản án khác. Trong cuốn sách tập 1 này bao gồm 2 phần: Những vấn đề chung; Thừa kế theo...
Ký hiệu xếp giá: 346.59705 D6314l 2 2016
Chủ đề: Luật thừa kế
Bộ sách gồm 2 tập, bộ sách tập hợp 148 bản án để bình luận, khi bình luận tác giả còn sử dụng trích dẫn nhiều bản án khác. Trong cuốn sách tập 2 tập hợp những bản án có liên quan đến thừa kế theo...
Ký hiệu xếp giá: 657 He-N
Chương 1: Những quy định về kiểm toán độc lập Chương 2: Quy định về kiểm toán nhà nước Chương 3: Quy định về kiểm toán nội bộ Chương 4: Quy định về chuẩn mực kiểm toán Chương 5: Hệ thống chuẩn mực kế...
Ký hiệu xếp giá: 657 H4321 2005
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam; hệ thống kế toán doanh nghiệp; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; chế độ xử phạt vi...
Ký hiệu xếp giá: 346.597063 K241 2001
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tổ chức kế toán nhà nước, chế độ quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp, chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định, chế độ, chính sách...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 L504K
Nội dung cuốn sách này gồm có: luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; các văn bản có liên...
Ký hiệu xếp giá: 392.309 597 49 L250NG
Cuốn sách này tìm hiểu về họ tộc, gia đình và các mặt lịch sử, văn hóa, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể gồm: khái quát về gia tộc xứ Huế trong lịch sử, cội nguồn họ tộc xứ Huế,...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 9 L250NG
Trong số những văn bản Hán Nôm làng xã có một loại gọi theo truyền thống là khoán định (khoán giới, khoán ước, khoán giao) có mục đích cố định hóa lệ làng. Qua loại văn bản này có thể thấy rõ hơn nếp...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, tuyển chọn các văn bản tác phẩm văn học dân gian xứ Huế, bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, chú giải 90 bài vè, 4 truyện thơ ở Thừa Thiên Huế.
Đang xem: 725