Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.807 1Ng-Đ
Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động Chương 2: Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động Chương 3: Kĩ thuật vệ sinh lao động Chương 4: Kĩ thuật an toàn điện Chương 5: Kĩ...
Ký hiệu xếp giá: 658.3124Ev-T
CONTENT Chapter 1 - Being Professional Chapter 2 - How People Learn Chapter 3 - Designing a Training Programme Chapter 4 - Delivering Training Chapter 5 - Sources of Inspiration Chapter 6...
Ký hiệu xếp giá: 658.3TR120K
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; Phân tích công việc; Quá trình tuyển dụng; Trắc nghiệm và phỏng vấn; Định hướng và...
Đang xem: 428