Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.35S8389
Brief contents: introduction; an overview of cluster computing; node hardware; linux; network hardware; network software; setting up clusters: installation and configuration; how fast is my beowulf;...
Đang xem: 1045