Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
133 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.802 C898
This book includes: Strategic Marketing; Markets, Segments, and Customer Valua; Designing Market-Driven Strategies; Market-Driven Program Development; Implementing and Managing Market-Driven...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 P964
Brief contents: creativity and its importance in business; blocks io creativity; theories of creativity and creativity problem solving process; objective finding, fact finding and problem...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 H477
Brief contents: communicating clearly; managing time; making decisions; delegating successfully; motivating people; managing teams; managing meetings; presenting successfully; negotiating...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 S529
Focused on real-life decision making in an international context, this text demystifies and simplifies multinational financial management in a clear, conceptual framework. The approach is to treat...
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658 S1939m 2015
Managerial Economics, 8th edition provides a detailed introduction to managerial economics for undergraduates, MBAs, and executives. Each chapter opens with a description of a challenging managerial...
Ký hiệu xếp giá: 338.476151 A758
This book is meant to provide an introduction to the major concepts and principles of pharmacoeconomics, with particular emphasis on modeling, methodologies, and data sources and application to real...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 O5846
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Cung cấp 100 ý tưởng tiếp thị từ những công ty có thực - những ý tưởng đã được thử nghiệm và kiểm chứng - giúp kích thích suy nghĩ và có thể ứng dụng với hầu hết doanh nghiệp: tặng sản phẩm, khiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658. TK
Chương I: Cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp Chương II: Thế nào là sách lược kinh doanh Chương III: TÌm hiểu tổ chức kinh doanh Chương IV: Những phương pháp quản lý CHương V: Cách quản lý công việc...
Ký hiệu xếp giá: 332.45 S9515
Contents: Trading Foreign Exchange: A changing Market in a Changing World; Some Basic Concepts: Foreign Exchange, the Foreign Exchange Rate, Payment and Settlement Systems; Structure of the Foreign...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 R523
Contents: Marketing in the 2000s and Beyond ; Research, Markets, and Consumer Behavior ; Developing and Implementing Marketing Strategies; Global Marketing.
Đang xem: 587