Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
299 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8P455
Brief contents: marketing's value to consumers, firms, and society; marketing strategy planning; evaluating opportunities in the changing marketing environment; focusing marketing strategy with...
Ký hiệu xếp giá: 658.848J65
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 658.848Jo-J
Contents: Part one FUNDAMENTALS 1. Globalizing markreting 2. Global competitive analysis 3. Global cultural analysis Part two FOREIGN ENTRY 4. Global market research 5. Export expansion 6. Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 658.812G896
Contents: Customers are assets; The value of a customer; Customer - based strategy; Customer - based valuation; Customer - based planning; Customer - based organization.
Ký hiệu xếp giá: 658.8K400T
Brief contents: Understanding Marketing Management, Analyzing Marketing Opportunities, Developing Market Strategies, Shaping the Market Offering, Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 658.8K87
This book includes: Understanding Marketing Management; Analyzing Marketing opportunities; Developing Market Strategies; Shaping the Market Offering; Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 658.802C898
This book includes: Strategic Marketing; Markets, Segments, and Customer Valua; Designing Market-Driven Strategies; Market-Driven Program Development; Implementing and Managing Market-Driven...
Ký hiệu xếp giá: 658.8K87
This book includes: your company is not sufficiently market focused and customer driven; your company does not fully understand its target customers; your company needs to better define and monitor...
Ký hiệu xếp giá: 658.8O5846
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Cung cấp 100 ý tưởng tiếp thị từ những công ty có thực - những ý tưởng đã được thử nghiệm và kiểm chứng - giúp kích thích suy nghĩ và có thể ứng dụng với hầu hết doanh nghiệp: tặng sản phẩm, khiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.TK
Chương I: Cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp Chương II: Thế nào là sách lược kinh doanh Chương III: TÌm hiểu tổ chức kinh doanh Chương IV: Những phương pháp quản lý CHương V: Cách quản lý công việc...
Đang xem: 1097