Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
279 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8P455
Brief contents: marketing's value to consumers, firms, and society; marketing strategy planning; evaluating opportunities in the changing marketing environment; focusing marketing strategy with...
Ký hiệu xếp giá: 658.848J65
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 658.812G896
Contents: Customers are assets; The value of a customer; Customer - based strategy; Customer - based valuation; Customer - based planning; Customer - based organization.
Ký hiệu xếp giá: 658.8K87
This book includes: Understanding Marketing Management; Analyzing Marketing opportunities; Developing Market Strategies; Shaping the Market Offering; Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 658.802C898
This book includes: Strategic Marketing; Markets, Segments, and Customer Valua; Designing Market-Driven Strategies; Market-Driven Program Development; Implementing and Managing Market-Driven...
Ký hiệu xếp giá: 658.8K87
This book includes: your company is not sufficiently market focused and customer driven; your company does not fully understand its target customers; your company needs to better define and monitor...
Ký hiệu xếp giá: 658.8O5846
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Cung cấp 100 ý tưởng tiếp thị từ những công ty có thực - những ý tưởng đã được thử nghiệm và kiểm chứng - giúp kích thích suy nghĩ và có thể ứng dụng với hầu hết doanh nghiệp: tặng sản phẩm, khiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.TK
Chương I: Cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp Chương II: Thế nào là sách lược kinh doanh Chương III: TÌm hiểu tổ chức kinh doanh Chương IV: Những phương pháp quản lý CHương V: Cách quản lý công việc...
Ký hiệu xếp giá: 332.45S9515
Contents: Trading Foreign Exchange: A changing Market in a Changing World; Some Basic Concepts: Foreign Exchange, the Foreign Exchange Rate, Payment and Settlement Systems; Structure of the Foreign...
Ký hiệu xếp giá: 658.8R523
Contents: Marketing in the 2000s and Beyond ; Research, Markets, and Consumer Behavior ; Developing and Implementing Marketing Strategies; Global Marketing.
Đang xem: 821