Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.68Matlab
Chương 1: Cài đặt Matlab Chương 2: Môi trường Matlab Chương 3: Các lệnh Menucủa Matlab Chương 4: Màn hình Figure và các lệnh Menu Chương 5: Hàm lệnh và ký pháp Chương 6: Xử lý dữ liệu Chương 7: Đồ...
Ký hiệu xếp giá: 515.0285L6494g 2019
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab, các thuật toán kèm theo như sai số, Matlab cơ bản, giải gần đúng phương trình, phương pháp số trong đại số tuyến tính, phép nội suy và xấp xỉ hàm, đạo...
Ký hiệu xếp giá: 006.68Ng-H
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Các bài toán kỹ thuật Chương 3: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh trong Matlab Chương 4: Script M_files Chương 5: quản lý tệp Chương 6: Các phép toán đối với mảng...
Ký hiệu xếp giá: 006.68Matlab
Chương 1: Tìm hiểu Matlab Chương 2: Lập trình trong Matlab Chương 3: Các hàm xử lý ký tự và xuất nhập Chương 4: Các hàm đa thức Chương 5: Các kiểu dữ liệu và các hàm toán học cơ bản Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 512.502 85Matlab
Chương 1: Công thức biến phân trong phương pháp phần tử hữu hạn Chương 2: Các kỹ thuật xấp xỉ Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán 1 chiều Chương 4: Các kết cấu thanh - dầm - giàn -...
Ký hiệu xếp giá: 003.7Matlab
Chương 1: Giới thiệu về Matlab Chương 2: Mô hình toán học của hệ thống Chương 3: Phương pháp biến trạng thái Chương 4: Đáp ứng của hệ thống Chương 5: Đặc tính của hệ thống điều khiển Chương 6: Khảo...
Đang xem: 1482