Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 K94
This book includes: Fundamentals of Meetings, Conventions; Decision Factors; Destination Assessment; Organizing and Hosting International Events; Managing Currency and Finances; Program Planning and...
Ký hiệu xếp giá: 658.456 H662
Brief Contents: Using Meeting Effectively; Preparing for a meeting; Attending a meeting; Chairing a Meeting.
Ký hiệu xếp giá: 658.45 H424
This book includes: The Effective Meeting; Facilities and Equipment; Conducting Meetings; Leading Effective Discussions; Improving Meetings.
Ký hiệu xếp giá: 658.45 S914
This book will take you step by step through the process of a meeting, froom star ti finish and beyound.it reviews the impact of bad meetings, the factors that cause meetings to be bad, and the...
Đang xem: 1338