Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 539.6 C55937p 1999
Contents: Dusty Plasma and Hot Clusters: Ordered Structures in Low Temperature Dusty Plasmas; Cluster Plasma of Light Source. Clusters Consisting of Polar Molecules: Approaching Water Through...
Ký hiệu xếp giá: 004.35 S8389
Brief contents: introduction; an overview of cluster computing; node hardware; linux; network hardware; network software; setting up clusters: installation and configuration; how fast is my beowulf;...
Đang xem: 1476