Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
720 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.54 P534c 2022
Trinhd bày khái niệm cơ bản về công thức và hàm; Tiết kiệm thời gian với các công cụ hàm; Sử dụng mảng cho các công thức và hàm; Sửa lỗi công thức; Tính toán các khoản vay và lãi suất; Tính toán các...
Ký hiệu xếp giá: 005.54 V400NG
Nội dung giáo trình này gồm : các khái niệm cơ bản trong excel, thao tác định dạng, thao tác dữ liệu, các hàm cơ bản, các hàm cấu trúc điều khiển, cơ sở dữ liệu trên bảng tính, data table, in ấn, vẽ...
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267e
Sách trình bày các vấn đề: những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010, làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tính toán trong sổ tính Excel, chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng...
Ký hiệu xếp giá: 005.54 M6267o 2020
Giới thiệu Microsoft Excel 2016 và hướng dẫn sử dụng phần mềm này qua những thao tác: xây dựng dữ liệu trong ô, sử dụng các công thức, định dạng trang tính, xem và sổ tính, làm việc với đồ hoạ và...
Ký hiệu xếp giá: 005.44 V400NG
Giáo trình này hướng dẫn sử dụng Hệ điều hành Windows XP, Microsoft Powerpoint 2007, mạng internet.
Ký hiệu xếp giá: 006.68 D120TR
Nội dung giáo trình này gồm : giới thiệu về Microsoft Powerpoint 2003, tạo một file trình diễn cơ bản, các thao tác trên slide, hiệu chỉnh slide, sử dụng màu trong Powerpoint, thêm các đối tượng...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 D120TR
Nội dung giáo trình này gồm : Các chức năng soạn thảo cơ bản, định dạng slide, bảng biểu - hình ảnh - âm thanh, trình diễn.
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267p
Sách trình bày các vấn đề: đặc điểm mới của Powerpoint 2010, khám phá Powerpoint 2010, làm việc với các slide, làm việc với văn bản trong slide, định dạng slide, nâng cao giao diện trình chiếu bằng...
Ký hiệu xếp giá: 005.58 M6267o 2022
Giới thiệu tổng quan về phần mềm Microsoft Office Powerpoint 2016, các bài hướng dẫn về thực hiện các thao tác và ứng dụng của chương trình này như: làm việc với Slide, văn bản, đồ thị và bảng, các...
Ký hiệu xếp giá: 005.27 P513
Contents at a Glance: Lights! Camera! Mesh Geometries!; Transforms and Animation; Axis/ Angle Rotation; Light and Shading; Texture and Shading; Texture and Materials; Algorithmic Mesh Geometries;...
Đang xem: 5437