Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3401 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.3NG527Đ
Nội dung chính của sách gồm có: Tài nguyên nước và sinh cảnh vi sinh vật nước; Vi sinh vật học nước; Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học đến vi sinh vật nước; Chuyển hóa vật chất do...
Ký hiệu xếp giá: 628.3L561Đ
Nội dung chủ yếu của cuốn sách là các quá trình công nghệ xử lý dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật có trong nước thải để loại bỏ các chất bẩn ô nhiễm (chủ yếu là các chất hữu cơ). Ngoài ra,...
Ký hiệu xếp giá: 628.307NG527V 2014
Giáo trình bao gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nước và nước thải; thành phần và tính chất vật lý và hóa học của nước thải; các yếu tố xác định ô nhiễm nguồn nước đồng thời...
Ký hiệu xếp giá: 628.3NG527Đ
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thành phần, tính chất của chất thải; Hệ sinh thái và quá trình phân giải chất thải đô thị; Xử lý chất thải sinh hoạt từ nguồn thực vật và động vật bằng...
Ký hiệu xếp giá: 628.3Co-N
Chương 1: Đại cương về nguồn nước Chương 2: Các quá trình xử lý nước Chương 3: Các loại ô nhiễm trong nước cần xử lý
Ký hiệu xếp giá: 628.3Co-T
Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 628.3Co-T
Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 363.728F4918
This book includes: Introduction; Institutional issues; Financial management and accouting for wastewater systems; Financing capital improvements; Determination of revenue requirements; Allocating...
Ký hiệu xếp giá: 628.3N5768G
Nội dung chủ yếu của cuốn sách là khái quát nguồn gốc và thành phần của nước thải, giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lí nước thải bằng công nghệ sinh học.
Ký hiệu xếp giá: 628.307 1TR120V
Nội dung của quyển sách bao gồm: sự ô nhiễm của môi trường nước; các phương pháp xử lý nước thải; xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp.
Đang xem: 1029