Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1494 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.1682 B412g 1997
This book includes: introduction to ground water contamination; ground water hydrology; ground water flow and well mechanics; sources and types of groundwater contamination; hydrogeologic site...
Ký hiệu xếp giá: 352.3 G400M
Cuốn sách này cung cấp một lộ trình gồm các cấu phần có thể dẫn đến một hệ thống theo dõi và đánh giá bền vững: nó xác định tất cả các mảnh của trò chơi ghép hình hệ thống M&E. Việc sử dụng mô hình...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 PH104N 2010
Cuốn sách bao gồm 9 chương: Chương 1: Mở đầu về đảm bảo chất lượng; Chương 2: Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Chương 3: Các công cụ quản lý chất lượng; Chương 4: Đảm bảo và cải tiến chất...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 NG527Đ 2012
Cuốn sách trình bày các vấn đề về quản trị chất lượng như: khách hàng và thỏa mãn của khách hàng, sản phẩm và vai trò chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng, quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 TK
Mục Lục Chương I: Quản lý mua hàng Chương II: Quản lý chất lượng
Ký hiệu xếp giá: 658.4013 Q16.2014
Giáo trình giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng trong các tổ chức. Nội dung gồm 10 chương: dẫn nhập, tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ,...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 N5766q 2013
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, công cụ chất lượng, kiểm soát chất...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 B510N 2010
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Những nền tảng về chất lương; Chi phí chất lượng; Kiếm soát quá trình bằng thống kê; Kiểm tra và đánh giá chất lượng; Các hệ thống chất lượng; BENCHMARKING;...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 N5766q 2009
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, các công cụ quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải...
Ký hiệu xếp giá: 378.06 Qu-H
Chương 1: Chất lượng và chất lượng giáo dục đại học Chương 2: Các chỉ số thực hiện và chuẩn mực chất lượng trong giáo dục đại học Chương 3: Một số hình thức dánh giá chất lượng trong giáo dục đại học...
Đang xem: 605