Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.32T7721m 2019
Tình bày một số khái niệm cơ bản về mạng nơ-rôn nhân tạo, mô hình nơ-rôn, mô hình mạng perceptron MLP và các thuật toán hoạt động. Giới thiệu sơ lược mạng nơ-rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động...
Đang xem: 1303