Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
141 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.092PH104TH 2008
Nội dung cuốn sách trình các vấn đề pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán: chào bán chứng khoán, tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch, đăng ký, lưu kí, bù trừ và thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 620.807 1Ng-Đ
Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động Chương 2: Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động Chương 3: Kĩ thuật vệ sinh lao động Chương 4: Kĩ thuật an toàn điện Chương 5: Kĩ...
Ký hiệu xếp giá: 658.3124Ev-T
CONTENT Chapter 1 - Being Professional Chapter 2 - How People Learn Chapter 3 - Designing a Training Programme Chapter 4 - Delivering Training Chapter 5 - Sources of Inspiration Chapter 6...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 052L504TH
Sách trình bày toàn văn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03-06-2008 và Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 658.3TR120K
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; Phân tích công việc; Quá trình tuyển dụng; Trắc nghiệm và phỏng vấn; Định hướng và...
Ký hiệu xếp giá: 340Ph-C
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước Chương 2: Đại cương về pháp luật Chương 3: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở VN Chương 4: Quy phạm pháp luật Chương 5: quan hệ pháp luật Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 340Ph-C
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước Chương 2: Đại cương về pháp luật Chương 3: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở VN Chương 4: Quy phạm pháp luật Chương 5: quan hệ pháp luật Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 531.67Ca-N
Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Các định luật bảo toàn trong Cơ học Chương 4: Cơ học tương đối tính Chương 5: Cơ học vật rắn Chương 6: Các dao động Cơ Chương...
Đang xem: 243