Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
705 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 001.42 N5768c 2022
Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V986g 2023
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V986g 2018
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 V500C 2007
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khoa học; đại cương về nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ...
Ký hiệu xếp giá: 001.420711 G434t 2021
Trình bày một số vấn đề cơ bản về nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học; công bố kết quả nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu đề tài, luận văn, luận án trong các chuyên...
Ký hiệu xếp giá: 001.43 N5764G 2014
Nội dung sách gồm 15 chương trình bày những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học....
Ký hiệu xếp giá: 001.420711 H987g 2021
Tổng quan nền tảng lý luận về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Trình bày nội dung cốt lõi quan trọng và những kỳ vọng dành cho mỗi nội dung của một luận văn. Cung cấp kiến thức và kỹ năng...
Ký hiệu xếp giá: 001.42 NG527Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp; Ví dụ minh họa về nghiên cứu Hàn lâm.
Ký hiệu xếp giá: 001.42 B9321n 2020
Trình bày kiến thức hình thành ý tưởng phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp tìm kiếm và lược khảo tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu khoa học và cách sử...
Ký hiệu xếp giá: 300.72 D584n 2017
Giới thiệu về quy trình nghiên cứu, các biện pháp thu thập dữ liệu, hướng dẫn cách thức xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu, hướng dẫn tính giá trị các hệ số, viết báo cáo...
Đang xem: 5726