Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
561 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 001.42V986g 2018
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42V500C 2007
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khoa học; đại cương về nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ...
Ký hiệu xếp giá: 001.43N5764G 2014
Nội dung sách gồm 15 chương trình bày những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học....
Ký hiệu xếp giá: 001.42NG527Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp; Ví dụ minh họa về nghiên cứu Hàn lâm.
Ký hiệu xếp giá: 001.42NG527Đ
Cuốn sách này giới thiệu 5 nghiên cứu, với phương pháp chính là định lượng, có phối hợp một số phương pháp định tính. 5 nghiên cứu là: ứng dụng phương pháp MaxDiff trong thực nghiệm thừa số 2k để do...
Ký hiệu xếp giá: 001.42V500C 2008
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học; Lựa chọn và đặt tên đề tài; Xây dựng luận điểm khoa học; Chứng minh luận điểm khoa học; Trình...
Ký hiệu xếp giá: 001.42Đ455T 2010
Nội dung sách trình bày theo thứ tự các bước tiến hành nghiên cứu: giới thiệu tổng quát về khoa học, nghiên cứu khoa học; xác định đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu; lập kế...
Ký hiệu xếp giá: 650.072H1114p 2019
Trình bày tổng quan về nghiên cứu; nghiên cứu thực nghiệm; sự đo lường và thang đo các khái niệm; chọn mẫu; phương pháp trích dẫn và viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng mô...
Ký hiệu xếp giá: 001.43NG527Đ
Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. Chương 2 giới thiệu cách thức xác định vấn đề nghiên cứu. Chương 3,4 và 5 giới thiệu về phương pháp định tính, định lượng và hỗn hợp....
Ký hiệu xếp giá: 001.43N5764p 2016
Cuốn sách giới thiệu nền tảng của phương pháp fsQCA, cách thức ứng dụng, điểm khác biệt cũng như ưu việt và hạn chế của nó (dựa vào lý thuyết tập hợp) so với phương pháp định lượng truyền thống (dựa...
Đang xem: 680