Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1651 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670Co-K
Phần 1: Kim loại học, nhiệt luyện và công nghệ gia công kim loại Phần 2: Nguyên lý máy Phần 3: Truyền động cơ khí
Ký hiệu xếp giá: 670Co-K
Phần 1: Kim loại học, nhiệt luyện và công nghệ gia công kim loại Phần 2: Nguyên lý máy Phần 3: Truyền động cơ khí
Ký hiệu xếp giá: 002.071 621TK
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng Chương 3: Phân tích áp lực trong khớp động Chương 4: Cân bằng tiết máy quay Chương 5: Chuyển động thực của máy, Làm điều chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài toán vị trí Chương 4: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp -...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài toán vị trí Chương 4: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp -...
Ký hiệu xếp giá: 621.8Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 15: Giảm chấn cho hệ giao động xoắn có nhiều bậc tự do Chương 16: Cân bằng trục mềm Chương 17: Cách rung Chương 18: Rô- Bôt Phụ lục : CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN NGUYÊN LÝ MÁY
Ký hiệu xếp giá: 621.807 6Ng-M
Chủ đề: Nguyên lý máy
Chương 1: Cấu trúc và xếp loại cấu trúc Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng Chương 3: Phân tích lực trên cơ cấu phẳng Chương 4: Chuyển động thực và làm đều chuyển động thực của máy Chương 5: Ma...
Ký hiệu xếp giá: 621.801Đ312GI
Chủ đề: Nguyên lý máy
Giáo trình trình bày những nội dung sau: cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.801Đ312GI
Chủ đề: Nguyên lý máy
Giáo trình trình bày những nội dung sau: giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cách rung, rô bốt, các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy.
Ký hiệu xếp giá: 510Ay-F
Contents Chapter 1 LINEAR COORDINATE SYSTEMS, ABSOLUTE VALUE, INEQUALITIES Chapter 2 RECTANGULAR COORDINATE SYSTEMS Chapter 3 LINES Chapter 4 CIRCLES Chapter 5 EQUATIONS AND THEIR GRAPHS Chapter 6...
Đang xem: 1407