Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
120 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158.658.3Nh-C
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Con người.
Ký hiệu xếp giá: 158.658 3Nh-C
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Phát huy con người. Chương V : Con người.
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Chủ đề: Quản lý
Phần 1: bắt đầu một cơ sở kinh doanh riêng Phần 2: Mua lại một cơ sở kinh doanh sẵn có Phần 3: Mua đặc quyền kinh tiêu Phần 4: CÁc tình huống mua và bán đặc biệt Phần 5: Những vấn đề tiếp thị Phần 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.404NG527V
Chủ đề: Quản lý dự án
Sách gồm nhiều bài tập tập trung vào các chủ đề sau: cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác; thiết lệp các mục tiêu và giới hạn của dự án; hoạch định dự...
Ký hiệu xếp giá: 004.240 6Ba-T
Chương 1: Tổng quan về phương thức hoạt động của máy tính Chương 2: Cách thức phần mềm phần cứng kết hợp làm việc Chương 3: Bo hệ thống Chương 4: Ổ đĩa mềm và các thiết bị cần thiết khác Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 080330.658DI-N
Phần I: Tổng quan về lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 1 Vai trò của ngành dịch vụ 2 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và phát triển kinh tế 3 Những yếu tố của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cạnh tranh qucố tế 4...
Ký hiệu xếp giá: 658.155Es-M
Chapter 1 - Introduction to Managing Corporate Cash. Chapter 2 - Payment Systems Chapter 3 - Managing Cash Inflows Chapter 4 - Managing Cash Outflows Chapter 5 - Liquidity Management ...
Đang xem: 271